‘അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ദിവസേന 100 രൂപ, കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍’; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ പറയുന്നു   
Coronavirus

‘അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ദിവസേന 100 രൂപ’, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ പറയുന്നു

‘അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ദിവസേന 100 രൂപ’, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ പറയുന്നു