‘ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു’; വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിക്കാഹ് നടത്തി വധുവും വരനും 
Coronavirus

‘ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു’; വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിക്കാഹ് നടത്തി വധുവും വരനും 

‘ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു’; വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിക്കാഹ് നടത്തി വധുവും വരനും