എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളും ഏപ്രില്‍ 30 വരെ മാറ്റി; 24 മണിക്കൂറിനകം 300 ഡോക്ടര്‍മാരെയും 400 ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെയും നിയമിക്കും 
Coronavirus

എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളും ഏപ്രില്‍ 30 വരെ മാറ്റി; 24 മണിക്കൂറിനകം 300 ഡോക്ടര്‍മാരെയും 400 ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെയും നിയമിക്കും 

എല്ലാ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളും ഏപ്രില്‍ 30 വരെ മാറ്റി; 24 മണിക്കൂറിനകം 300 ഡോക്ടര്‍മാരെയും 400 ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെയും നിയമിക്കും