കോവിഡിനെ ഒരു പാട് പേര്‍ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്തതില്‍ സങ്കടമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍
Coronavirus

കോവിഡിനെ ഒരു പാട് പേര്‍ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്തതില്‍ സങ്കടമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍

കോവിഡിനെ ഒരു പാട് പേര്‍ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്തതില്‍ സങ്കടമെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍