കേരളത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍, എഴ് ജില്ലകള്‍ അടച്ചിടുന്നു
Coronavirus

കേരളത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍, എഴ് ജില്ലകള്‍ അടച്ചിടുന്നു 

കേരളത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍, എഴ് ജില്ലകള്‍ അടച്ചിടുന്നു