‘കൊറോണയെ തുരത്താന്‍ 15 മിനിട്ട് വെയിലുകൊണ്ടാല്‍ മതി ‘; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി 
Coronavirus

‘കൊറോണയെ തുരത്താന്‍ 15 മിനിട്ട് വെയിലുകൊണ്ടാല്‍ മതി ‘; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി 

‘കൊറോണയെ തുരത്താന്‍ 15 മിനിട്ട് വെയിലുകൊണ്ടാല്‍ മതി ‘; അശാസ്ത്രീയ വാദവുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസഹമന്ത്രി