‘നൂറ് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള മഹാമാരി’; കലിയുഗത്തില്‍ എല്ലാ ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാലും വൈറസിനോട് പോരാടാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര
Coronavirus

‘നൂറ് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള മഹാമാരി’; കലിയുഗത്തില്‍ എല്ലാ ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാലും വൈറസിനോട് പോരാടാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര 

 ‘നൂറ് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള മഹാമാരി’; കലിയുഗത്തില്‍ എല്ലാ ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാലും വൈറസിനോട് പോരാടാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര