ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ 18011 ; ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി  
Coronavirus

ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 18011 പേര്‍ ; ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 

ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്ല, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 18011 പേര്‍ ; ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി