ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങളോട് വേറെ ആര് പറയണം?, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Coronavirus

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങളോട് വേറെ ആര് പറയണം?, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങളോട് വേറെ ആര് പറയണം?, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി