കുവൈറ്റില്‍ അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം, മാര്‍ച്ച് 29 വരെ പൊതു അവധി, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി 
Coronavirus

കുവൈറ്റില്‍ അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം, മാര്‍ച്ച് 29 വരെ പൊതു അവധി, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി 

കുവൈറ്റില്‍ അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം, മാര്‍ച്ച് 29 വരെ പൊതു അവധി, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി