‘തപ്സിയ്ക്ക് താനാകാന്‍ എളുപ്പം കഴിയും’; ‘ശബാഷ് മിത്തു’ പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് മിതാലി രാജ്
celebrity trends

‘തപ്സിയ്ക്ക് താനാകാന്‍ എളുപ്പം കഴിയും’; ‘ശബാഷ് മിത്തു’ പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് മിതാലി രാജ്

‘തപ്സിയ്ക്ക് താനാകാന്‍ എളുപ്പം കഴിയും’; ‘ശബാഷ് മിത്തു’ പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് മിതാലി രാജ്