‘ചിത്രത്തിലെ അഹല്യ സാങ്കല്‍പികം മാത്രം’ ; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജ്
celebrity trends

‘ചിത്രത്തിലെ അഹല്യ സാങ്കല്‍പികം മാത്രം’ ; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജ്

‘ചിത്രത്തിലെ അഹല്യ സാങ്കല്‍പികം മാത്രം’ ; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജ്