‘ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായിക’, തന്റെ ആദ്യ നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്‍ ജെനിത് കാച്ചപ്പിള്ളി
celebrity trends

‘ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായിക’, ആദ്യ നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്‍ ജെനിത് കാച്ചപ്പിള്ളി 

‘ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായിക’,  ആദ്യ നായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്‍ ജെനിത് കാച്ചപ്പിള്ളി