‘ഇതെന്തൊരു മഹാമായ’; മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് 25 കാരന് പോലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലന്‍
celebrity trends

‘ഇതെന്തൊരു മഹാമായ’; മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് 25 കാരന് പോലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലന്‍

‘ഇതെന്തൊരു മഹാമായ’; മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് 25 കാരന് പോലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലന്‍