അയ്യങ്കാളി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മാത്രമെന്ന് മുനി നാരായണപ്രസാദ്
Books

അയ്യങ്കാളി എവിടെയിരിക്കുന്നു, നാരായണ ഗുരു എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു? അയ്യങ്കാളി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മാത്രമെന്ന് മുനി നാരായണപ്രസാദ് 

അയ്യങ്കാളി എവിടെയിരിക്കുന്നു, നാരായണ ഗുരു എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു? അയ്യങ്കാളി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മാത്രമെന്ന് മുനി നാരായണപ്രസാദ്