‘ഈ തലക്കെട്ട് മാറ്റവും എഡിറ്റിങ്ങും എന്റെ വാദമുഖങ്ങളുടെ വായ്ത്തല ഒടിക്കുന്നവയാണ്.’
Books

‘പ്രധാനഭാഗങ്ങളും തലക്കെട്ടും മാറ്റി’; മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപതിപ്പ് മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഭാഗങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ബി രാജീവന്‍

‘പ്രധാനഭാഗങ്ങളും തലക്കെട്ടും മാറ്റി’; മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപതിപ്പ് മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഭാഗങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ബി രാജീവന്‍