‘കാവിയില്‍ പുതഞ്ഞ അതിന്റെ വേവാശവത്തിന് സംഘപരിവാരികള്‍ നിരന്നു നിന്ന് പിണ്ഡം വയ്ക്കുന്നത് കാണാം.’
Books

‘ഹിന്ദുത്വ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇനി എഴുതില്ല’; കഴമ്പുള്ള എഴുത്തുകാര്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് അന്‍വര്‍ അലി

‘ഹിന്ദുത്വ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇനി എഴുതില്ല’; കഴമ്പുള്ള എഴുത്തുകാര്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് അന്‍വര്‍ അലി