'കൊലയാളികളെ വായാടിത്തവീറുകൊണ്ടു വിശുദ്ധപ്പെടുത്താന്‍ ആവില്ല'
Blogs

'കൊലയാളികളെ വായാടിത്തവീറുകൊണ്ടു വിശുദ്ധപ്പെടുത്താന്‍ ആവില്ല'

'കൊലയാളികളെ  വായാടിത്തവീറുകൊണ്ടു വിശുദ്ധപ്പെടുത്താന്‍ ആവില്ല'