'കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ പോലീസ് ആക്രമണം വകവച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെയാണോ ഈ പ്രായത്തില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം? ഷീ ഈസ് എ ഹാര്‍ഡ് നട്ട് ടു ക്രാക്ക്'
Blogs

'കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ പോലീസ് ആക്രമണം വകവച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെയാണോ ഈ പ്രായത്തില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം? ഷീ ഈസ് എ ഹാര്‍ഡ് നട്ട് ടു ക്രാക്ക്'

'കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ പോലീസ് ആക്രമണം വകവച്ചിട്ടില്ല,
പിന്നെയാണോ ഈ പ്രായത്തില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം? ഷീ ഈസ് എ ഹാര്‍ഡ് നട്ട് ടു ക്രാക്ക്'