വാവ സുരേഷ് മണ്ടത്തരം തിരിച്ചറിയണം, അദ്ദേഹത്തോടല്ലാതെ, പാമ്പിനോട് കടിക്കരുതെന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ
Blogs

വാവ സുരേഷ് മണ്ടത്തരം തിരിച്ചറിയണം, അദ്ദേഹത്തോടല്ലാതെ, പാമ്പിനോട് കടിക്കരുതെന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ