ആ പള്ളി തകര്‍ക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു. അതാണ് പുനസ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.
Blogs

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വരുമ്പോള്‍ ബാബ്‌റി പള്ളിയില്‍ നിസ്‌കാരമുണ്ടായിരുന്നു