മറ്റെന്തിനെക്കാളുമധികം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമാണ് ചാരിറ്റി ഫ്രോഡുകൾ ചൂഷണ വിധേയമാക്കുന്നത്.
Blogs

ചാരിറ്റിയുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും