പാലാരിവട്ടം പാലം യുഡിഎഫ് തിരക്കിട്ട് നടത്തിയ അഴിമതി, ആര്‍ക്കാണ് അഴിമതിക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യം? 
Blogs

പാലാരിവട്ടം പാലം യുഡിഎഫ് തിരക്കിട്ട് നടത്തിയ അഴിമതി, ആര്‍ക്കാണ് അഴിമതിക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യം?