‘ഗുണ്ട് എറിയണം, ചെരിപ്പ് മാല ഇടണം’, രേഷ്മയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ആഹ്വാനവുമായി ‘രജിത് കുമാര്‍ ആര്‍മി’
bigg boss malayalam

‘ഗുണ്ട് എറിയണം, ചെരിപ്പ് മാല ഇടണം’, രേഷ്മയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ആഹ്വാനവുമായി ‘രജിത് കുമാര്‍ ആര്‍മി’

‘ഗുണ്ട് എറിയണം, ചെരിപ്പ് മാല ഇടണം’, രേഷ്മയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ആഹ്വാനവുമായി ‘രജിത് കുമാര്‍ ആര്‍മി’