രജിത്ത് കുമാര്‍ ഒളിവിലെന്ന് മന്ത്രി, സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും
bigg boss malayalam

രജിത്ത് കുമാര്‍ ഒളിവിലെന്ന് മന്ത്രി, സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

രജിത്ത് കുമാര്‍ ഒളിവിലെന്ന് മന്ത്രി, സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും