‘ഇത്തരം ആഭാസ ഷോകള്‍ക്കും,വ്യത്തികെട്ട സീരിയലുകള്‍ക്കും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് വേണ്ടേ?’, ബിഗ് ബോസ്സ് കൊറോണയേക്കാള്‍ മാരക മെന്ന് എം എ നിഷാദ്
bigg boss malayalam

‘ഇത്തരം ആഭാസ ഷോകള്‍ക്കും,വ്യത്തികെട്ട സീരിയലുകള്‍ക്കും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് വേണ്ടേ?’, ബിഗ് ബോസ്സ് കൊറോണയേക്കാള്‍ മാരക മെന്ന് എം എ നിഷാദ്

‘ഇത്തരം ആഭാസ ഷോകള്‍ക്കും,വ്യത്തികെട്ട സീരിയലുകള്‍ക്കും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് വേണ്ടേ?’, ബിഗ് ബോസ്സ് കൊറോണയേക്കാള്‍ മാരക മെന്ന്  എം എ നിഷാദ്