'വംശീയ അധിക്ഷേപം', ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍, ഗോള്‍ഫ് കാര്‍ പരസ്യം പിന്‍വലിച്ചു
Auto

'വംശീയ അധിക്ഷേപം', ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍, ഗോള്‍ഫ് കാര്‍ പരസ്യം പിന്‍വലിച്ചു

'വംശീയ അധിക്ഷേപം', ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍, ഗോള്‍ഫ് കാര്‍ പരസ്യം പിന്‍വലിച്ചു