ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് ആൾട്രോസ് 2020 ജനുവരിയിൽ
Auto

ആൾട്രോസ് ജനുവരിയിലെന്ന് സൂചന: ടാറ്റയുടെ ആൽഫ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആദ്യ മോഡൽ

ആൾട്രോസ്  ജനുവരിയിലെന്ന് സൂചന: ടാറ്റയുടെ ആൽഫ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആദ്യ മോഡൽ