ടൊയോട്ട ചെറു ഡീസല്‍ കാറുകള്‍ നിർത്തുന്നു: ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയും, ഫോർച്യൂണറും തുടരും
Auto

ടൊയോട്ട ചെറു ഡീസല്‍ കാറുകള്‍ നിർത്തുന്നു: ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയും, ഫോർച്യൂണറും തുടരും

ടൊയോട്ട ചെറു ഡീസല്‍ കാറുകള്‍  നിർത്തുന്നു: ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയും, ഫോർച്യൂണറും തുടരും