ഷഫീക്ക് സുബൈദ ഹക്കീം
ഷഫീക്ക് സുബൈദ ഹക്കീം

ഷഫീക്ക് സുബൈദ ഹക്കീം

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും എഴുത്തുകാരനും വിവര്‍ത്തകനും