ആര്‍.ജെ. സലിം
ആര്‍.ജെ. സലിം

ആര്‍.ജെ. സലിം

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രീയ, ചലച്ചിത്ര സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ എഴുതുന്നു