'ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താണ് സുഖം?'; വ്യാ​ജ വാർത്തകളോട് ശരത്
Around us

'ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താണ് സുഖം?'; വ്യാ​ജ വാർത്തകളോട് ശരത്

'ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താണ് സുഖം?'; വ്യാ​ജ വാർത്തകളോട് ശരത്