മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ ഐസക്
Around us

ഇത്രയ്ക്കു വിവേകരഹിതവും സംസ്‌ക്കാരശൂന്യവുമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ ആ കസേരയില്‍ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ ഐസക്

ഇത്രയ്ക്കു വിവേകരഹിതവും സംസ്‌ക്കാരശൂന്യവുമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ ആ കസേരയില്‍ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ ഐസക്