കോവിഡ്: യോഗ ശീലമാക്കണം; പ്രതിരോധശേഷി കൂടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
Around us

കോവിഡ്: യോഗ ശീലമാക്കണം; പ്രതിരോധശേഷി കൂടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

കോവിഡ്: യോഗ ശീലമാക്കണം; പ്രതിരോധശേഷി കൂടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി