നാല്‌വര്‍ഷമായിട്ടും വീടെടുക്കാന്‍ സഹായം കിട്ടാത്തതിനെതുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ
Around us

താമസം കാറ്റിലും മഴയിലും തകരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ട ഷെഡില്‍,നാല്‌വര്‍ഷമായിട്ടും വീടെടുക്കാന്‍ സഹായം കിട്ടാത്തതിനെതുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ

താമസം കാറ്റിലും മഴയിലും തകരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ട ഷെഡില്‍,നാല്‌വര്‍ഷമായിട്ടും വീടെടുക്കാന്‍ സഹായം കിട്ടാത്തതിനെതുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ