പത്താം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി; അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ന്നേക്കും
Around us

പത്താം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി; അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ന്നേക്കും

പത്താം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി; അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ന്നേക്കും