'അന്ന് ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ചാണകത്തെപ്പറിയല്ല, ചന്ദ്രനെപറ്റിയാണ്, വീരവാദങ്ങളില്ലാതിരുന്ന മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി'; കുറിപ്പ്
Around us

'അന്ന് ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ചാണകത്തെപ്പറിയല്ല, ചന്ദ്രനെപറ്റിയാണ്, വീരവാദങ്ങളില്ലാതിരുന്ന മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി'; കുറിപ്പ്

'അന്ന് ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ചാണകത്തെപ്പറിയല്ല, ചന്ദ്രനെപറ്റിയാണ്, വീരവാദങ്ങളില്ലാതിരുന്ന മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി'; കുറിപ്പ്