ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറിയതിന് ദളിത് യുവാവിനെ വീട്ടില്‍കയറി വെടിവച്ചു കൊന്നു
Around us

ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറിയതിന് ദളിത് യുവാവിനെ വീട്ടില്‍കയറി വെടിവച്ചു കൊന്നു

ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറിയതിന് ദളിത് യുവാവിനെ വീട്ടില്‍കയറി വെടിവച്ചു കൊന്നു