കൊവിഡിന്റെ മറവില്‍ പൗരാവകാശം ധ്വംസിക്കുന്ന ഏകാധിപതികളുടെ പാതയിലാണ് പിണറായിയെന്ന് ചെന്നിത്തല
Around us

കൊവിഡിന്റെ മറവില്‍ പൗരാവകാശം ധ്വംസിക്കുന്ന ഏകാധിപതികളുടെ പാതയിലാണ് പിണറായിയെന്ന് ചെന്നിത്തല

കൊവിഡിന്റെ മറവില്‍ പൗരാവകാശം ധ്വംസിക്കുന്ന ഏകാധിപതികളുടെ പാതയിലാണ് പിണറായിയെന്ന് ചെന്നിത്തല