റിപ്പോ നിരക്ക് 0.40 ശതമാനം കുറച്ചു; വായ്പാ മോറട്ടോറിയം 3 മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി
Around us

റിപ്പോ നിരക്ക് 0.40 ശതമാനം കുറച്ചു; വായ്പാ മോറട്ടോറിയം 3 മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

റിപ്പോ നിരക്ക് 0.40 ശതമാനം കുറച്ചു; വായ്പാ മോറട്ടോറിയം 3 മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി