പാക് യാത്രാവിമാനം ജനവാസമേഖലയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 107 പേര്‍
Around us

പാക് യാത്രാവിമാനം ജനവാസമേഖലയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 107 പേര്‍

പാക് യാത്രാവിമാനം ജനവാസമേഖലയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 107 പേര്‍