കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം; 1500 കോടി നല്‍കിയെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍
Around us

കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം; 1500 കോടി നല്‍കിയെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍

കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം; 1500 കോടി നല്‍കിയെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍