'കള്ളപ്പണക്കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ 5 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു'; ഇബ്രാംഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ പരാതിക്കാരന്‍
Around us

'കള്ളപ്പണക്കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ 5 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു'; ഇബ്രാംഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ പരാതിക്കാരന്‍

'കള്ളപ്പണക്കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ 5 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു'; ഇബ്രാംഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ പരാതിക്കാരന്‍