ഭക്ഷണവിതരണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗി കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന്,1100 ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി 
Around us

ഭക്ഷണവിതരണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗി കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന്,1100 ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി 

ഭക്ഷണവിതരണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗി കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന്,1100 ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി