‘ആ മനുഷ്യന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം ബാക്കി’; ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ചിത്രം പകര്‍ത്തിയ അജയ് മധു പറയുന്നു 
Around us

‘ആ മനുഷ്യന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം ബാക്കി’; ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ചിത്രം പകര്‍ത്തിയ അജയ് മധു പറയുന്നു 

‘ആ മനുഷ്യന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം ബാക്കി’; ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ചിത്രം പകര്‍ത്തിയ അജയ് മധു പറയുന്നു