മരിച്ചയാള്‍ ആരെന്നറിയാന്‍ തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് രേഖാചിത്രം ; ഫേഷ്യല്‍ റീക്രിയേഷന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം 
Around us

മരിച്ചയാള്‍ ആരെന്നറിയാന്‍ തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് രേഖാചിത്രം ; ഫേഷ്യല്‍ റീക്രിയേഷന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം 

മരിച്ചയാള്‍ ആരെന്നറിയാന്‍ തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് രേഖാചിത്രം ; ഫേഷ്യല്‍ റീക്രിയേഷന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം