മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തും വിധം പാചക പരിപാടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതി ; രഹ്ന ഫാത്തിമയ്‌ക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ് 
Around us

മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തും വിധം പാചക പരിപാടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതി ; രഹ്ന ഫാത്തിമയ്‌ക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ് 

മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തും വിധം പാചക പരിപാടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതി ; രഹ്ന ഫാത്തിമയ്‌ക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ്