ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 24 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു
Around us

ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 24 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു

ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 24 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു