‘ഇനിയെന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിയെടുക്കാം’ ; ജീവനക്കാരോട് ട്വിറ്റര്‍   
Around us

‘ഇനിയെന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിയെടുക്കാം’ ; ജീവനക്കാരോട് ട്വിറ്റര്‍ 

‘ഇനിയെന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിയെടുക്കാം’ ; ജീവനക്കാരോട് ട്വിറ്റര്‍