കൊവിഡിനൊപ്പം മഴയെ നേരിടാന്‍ കൊച്ചി, തോടുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ നീക്കം
Around us

കൊവിഡിനൊപ്പം മഴയെ നേരിടാന്‍ കൊച്ചി, തോടുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ നീക്കം

കൊവിഡിനൊപ്പം മഴയെ നേരിടാന്‍ കൊച്ചി, തോടുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ നീക്കം